Aquest recurs compta amb el suport de 
Instruccions

El DIEC2 a Internet permet dos tipus de cerca: la consulta bàsica i la consulta avançada.

   1) La consulta bàsica permet de veure la llista de les entrades que compleixen la condició de cerca seleccionada i els articles a què corresponen aquestes entrades.
   2) La consulta avançada permet introduir diversos filtres.

1. Consulta bàsica

Si voleu consultar un article determinat del diccionari, escriviu a la casella ENTRADA A CERCAR el mot que voleu consultar i seleccioneu la condició de cerca Coincident. Obtindreu l’article sol·licitat.

Per a obtenir una llista d’entrades que compleixen una mateixa condició de cerca, escriviu a la casella ENTRADA A CERCAR la cadena de caràcters que voleu cercar i seleccioneu una condició de cerca.

Les condicions de cerca poden ser:
aCoincident. El programa buscarà les unitats que coincideixin amb l’element que es vol cercar.
bComençada per. El programa buscarà les unitats que tinguin al començament els caràcters introduïts.
cAcabada en. El programa buscarà les unitats que tinguin al final els caràcters introduïts.
dEn qualsevol posició. El programa buscarà totes les unitats que continguin els caràcters introduïts. Aquesta condició de cerca inclou les condicions a, b i c.
eNo començada per. El programa buscarà les unitats que no tinguin al començament els caràcters introduïts.
fNo acabada en. El programa buscarà les unitats que no tinguin al final els caràcters introduïts.
gQue no contingui. El programa buscarà totes les unitats que no continguin els caràcters introduïts. Aquesta condició de cerca inclou les condicions e i f.

La cerca no distingeix les majúscules, els accents ni altres signes gràfics com la dièresi, el guionet dels afixos, etc.

Al costat esquerre de la pantalla apareixerà la llista de les entrades del diccionari que compleixen les condicions que haureu establert. Podeu imprimir-la o copiar-la i desar-la en un arxiu. A la banda dreta apareixerà l’article corresponent a la primera entrada de la llista. També podeu imprimir-lo o copiar-lo i desar-lo en un arxiu. Si cliqueu sobre qualsevol altra entrada de la llista de l’esquerra, obtindreu, a la banda dreta, l’article corresponent.

2. Consulta avançada

Si voleu fer una consulta més complexa, feu clic sobre l'opció CONSULTA AVANÇADA. El programa us mostrarà una plantilla amb els paràmetres de filtratge, que són:

   - ENTRADA A CERCAR. Vegeu l’apartat sobre la consulta bàsica.   

   - SUBENTRADA A CERCAR. Escriviu a la casella SUBENTRADA A CERCAR la cadena de caràcters que voleu cercar i seleccioneu una condició de cerca.
Les condicions de cerca de les subentrades són les mateixes que hem descrit per a l’entrada. Hi ha, però, una possibilitat més: Que contingui el mot. El programa buscarà totes les unitats que continguin el mot introduït i que compleixin les altres condicions de la cerca.

La cerca no distingeix les majúscules, els accents ni altres signes gràfics com la dièresi, el guionet dels afixos, etc.

   - CATEGORIA GRAMATICAL. Seleccioneu una categoria de la llista desplegable. El programa cercarà totes les accepcions del diccionari que tenen la categoria seleccionada i que compleixen les altres condicions de la cerca.
Si també seleccioneu l’opció Que no tingui la categoria, el programa cercarà totes les accepcions del diccionari que no tenen la categoria triada i que compleixen les altres condicions de la cerca.

   - LLENGUA D’ORIGEN. Seleccioneu una llengua de la llista desplegable. El programa cercarà tots els articles del diccionari que tenen indicada la llengua d’origen en qüestió i que compleixen les altres condicions de la cerca.
Si voleu obtenir tots els articles del diccionari que tenen indicada la llengua d’origen, heu de triar l’opció qualsevol llengua del desplegable.

   - ÀREA TEMÀTICA. Seleccioneu en el requadre de l’esquerra, i d’una en una, les àrees temàtiques que us interessen. Un cop seleccionada una àrea, feu clic en el botó Afegeix. L’àrea seleccionada apareixerà en el requadre de la dreta. Si alguna de les àrees triades no us interessa, seleccioneu-la en el requadre de la dreta i feu un clic en el botó Esborra.
Si heu seleccionat més d’una àrea, encara podeu triar entre les opcions i o o:
  • Si trieu l’opció i, el programa cercarà les accepcions del diccionari que tenen totes les àrees que heu seleccionat i que compleixen les altres condicions de la cerca.
  • Si trieu l’opció o, el programa cercarà les accepcions del diccionari que tenen, com a mínim, una de les àrees que heu seleccionat i que compleixen les altres condicions de la cerca.

   - DEFINICIÓ. Escriviu el mot o la cadena de caràcters que voleu cercar i seleccioneu una condició de cerca.
Les condicions de cerca poden ser:

a) Que comenci pel mot. El programa buscarà les definicions que tinguin al començament el mot introduït.
b) Que comenci per la cadena de caràcters. El programa buscarà les definicions que tinguin al començament els caràcters introduïts.
c) Que contingui el mot. El programa buscarà les definicions que continguin el mot introduït.
d) Que contingui la cadena de caràcters. El programa buscarà les definicions que continguin els caràcters introduïts.
e) Que no comenci pel mot. El programa buscarà les definicions que no tinguin al començament el mot introduït.
f) Que no comenci per la cadena de caràcters. El programa buscarà les definicions que no tinguin al començament els caràcters introduïts.
g) Que no contingui el mot. El programa buscarà les definicions que no continguin el mot introduït.
h) Que no contingui la cadena de caràcters. El programa buscarà les definicions que no continguin els caràcters introduïts.

   - EXEMPLE. Escriviu el mot o la cadena de caràcters que voleu cercar i seleccioneu una condició de cerca.
Les condicions de cerca dels exemples són les mateixes que hem descrit per a les definicions.

   - MARCA VALORATIVA. Seleccioneu una marca de la llista desplegable. El programa cercarà totes les accepcions del diccionari que tenen la marca en qüestió i que compleixen les altres condicions de la cerca.
Si voleu obtenir totes les accepcions del diccionari que tenen marca valorativa, heu de triar l’opció qualsevol marca del desplegable.

   - INFORMACIÓ MORFOLÒGICA. En aquest camp de la informació morfològica hi ha fonamentalment els plurals irregulars (vegeu, per exemple, abecé, aiguafons, os), les formes irregulars dels verbs (vegeu, per exemple, absoldre, admetre, corprendre), algunes formes de femení (vegeu, per exemple, caudatari, liró) i algunes indicacions d’ús (vegeu, per exemple, la primera accepció dels articles bigoti i balança). Escriviu el mot o la cadena de caràcters que voleu cercar i indiqueu si la cerca s’ha de fer sobre la informació morfològica de l’entrada o de l’accepció. El programa cercarà tots els articles o totes les accepcions del diccionari que tenen en la informació morfològica els caràcters introduïts i que compleixen les altres condicions de la cerca. Si voleu obtenir tots els articles del diccionari que tenen informació morfològica, heu de triar l’opció Articles amb informació morfològica.

Un cop fixats els paràmetres de filtratge, feu clic a Cerca avançada.
Com a resultat de la consulta, al costat esquerre de la pantalla apareixerà la llista de les entrades del diccionari que compleixen les condicions. Podeu imprimir-la o copiar-la i desar-la en un arxiu. A la banda dreta apareixerà la primera accepció o la primera subentrada que compleix les condicions. Si cliqueu sobre qualsevol altra entrada de la llista, obtindreu, a la banda dreta, l’accepció o la subentrada corresponents.

Per raons d'eficiència i per motius tècnics derivats de la Xarxa, el resultat de les consultes és limitat. Així, teniu accés a un màxim de mil resultats per consulta.

Si voleu fer una nova consulta sense perdre els criteris de selecció que ja heu fixat, feu clic sobre el botó Cerca avançada afinada.